Obchodné právo


 
V rámci výkonu svojho povolania a na základe získanej praxe advokátka poskytuje tieto právne rady a služby v oblasti obchodného práva:

  • právnu agendu v súvislosti so založením, vznikom obchodných spoločností, zvolávaním a vedením valných zhromaždení, príprava podkladov a listín k vykonaniu zmien zápisu spoločnosti v obchodnom registri

  • zastupovanie v konaní pred okresnými súdmi poverenými viesť obchodné registre a pred okresnými úradmi, odbormi živnostenského podnikania poverenými viesť živnostenské registre

  • záväzkové právo - vypracovanie návrhov zmlúv, pripomienkovanie zmlúv a spisovanie iných listín a podaní; zabezpečenie záväzkov

  • vymáhanie pohľadávok ( mimosúdnou cestou, ako i prostredníctvom súdnych žalôb až po nútený výkon rozhodnutí v rámci exekučných konaní )