Poskytované služby


 
       V rámci výkonu svojho povolania advokátka poskytuje právne rady a služby vo všetkých oblastiach práva, na ktoré je podľa zákona oprávnená.
       Pritom fyzickým osobám ako i právnickým osobám poskytuje jednak konzultácie a právne rady, ale aj zastupovanie pred súdmi a inými štátnymi orgánmi, pripravuje a vyhotovuje zmluvy, dohody, rôzne listiny a podania.
       Pri svojej činnosti spolupracuje s inými advokátskymi kanceláriami, exekútorskými úradmi, súdnymi znalcami, prekladateľmi, účtovníkmi.
       Na základe získanej praxe sa však vo väčšom rozsahu venuje nasledovným oblastiam práva:
  • obchodné právo
  • občianske právo
  • trestné právo
  • pracovné právo
  •        Advokátka poskytuje právne služby za odmenu podľa vyhl. MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Pritom je možné uzavrieť dohodu o zmluvnej alebo podielovej odmene, ktorej výška sa dohodne vopred. Rovnako je možné poskytovať právne služby za dohodnutú paušálnu mesačnú odmenu.

           V prípade záujmu je možné kontaktovať kanceláriu na uvedených číslach alebo na e-mailovej adrese. Svoje otázky týkajúce sa činnosti kancelárie alebo Vášho odborného problému môžete zasielať na adresu otazky@vasadvokat.sk.